Szacowanie szkód łowieckich

Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez:
• dziki,
• łosie,
• jelenie,
• daniele
• sarny,
właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Zgodnie z zapisami ustawy wniosek o oszacowanie szkód zawiera w szczególności:
• imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
• wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
• wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.
Szacowania szkód łowieckich, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:
• przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
• przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego;
• właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
Niestawiennictwo właściciela lub posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

O terminie dokonania oględzin, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku.
Niezwłocznie po zakończeniu szacowania ostatecznego dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego sporządza protokół.
Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Print Friendly, PDF & Email