Przedszkole marzeń w Pysznicy

 

Tytuł projektu: Przedszkole marzeń

Wartość projektu: 1 000 000,00 zł

Wkład własny: 100 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 900 000,00 zł w tym: 850 000,00 zł ze środków UE 50 000,00 zł ze środków budżetu Państwa

Czas realizacji: 01.09.2016 – 31.08.2017

Cele projektu: Celem głównym projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Pysznica, poprzez zwiększenie o 58 liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu Gminy i zachowanie instytucjonalnej gotowości miejsc przedszkolnych, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia projektu.

Opis: Projekt realizowany jest przez Gminę Pysznica w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Oświatowym „Przestrzeń Możliwości” z Rzeszowa, ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1: Rozwój edukacji przedszkolnej

Projekt skierowany jest głównie do dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na terenie Gminy Pysznica, nieobjętych dotychczas opieką przedszkolną Przedszkola w Pysznicy.

Projekt skierowany jest również do pozostałych dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do Przedszkola w Pysznicy lub do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Pysznica, u których w czasie diagnozy stwierdzone zostały różne potrzeby w zakresie zajęć dodatkowych.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania i uzyskane efekty:
– zostaną zaadaptowane na potrzeby przedszkola i w pełni wyposażone ,
pomieszczenia w budynku po byłej tzw. „starej” szkole podstawowej w Pysznicy,
– zostanie utworzonych w tym budynku 58 nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
– zostanie sfinansowane doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 2 nauczycieli
Przedszkola do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– zostaną przeprowadzone z dziećmi dodatkowe zajęcia w następującym zakresie:
* zajęcia specjalistyczne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
* zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy,
* zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.

Print Friendly, PDF & Email