Konsultacje społeczne projektu zmodyfikowanej w XII 2017 r. Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020

Konsultacje społeczne projektu zmodyfikowanej w XII 2017 r. Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
W dniach od 19 grudnia 2017 r. do 10 stycznia 2018 r. prowadzone będą konsultacje projektu zmodyfikowanej w XII 2017 r. Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020 (planowane do wprowadzenia zmiany zaznaczono w treści dokumentu kolorem czerwonym). Obejmuje ona swoim zakresem Gminę Stalowa Wola, Gminę i Miasto Nisko, Gminę Pysznica i Gminę Zaleszany. Celem konsultacji społecznych jest poznanie uwag i opinii społeczności lokalnej na temat Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020 po planowanych do wprowadzenia zmianach.
Osobą do kontaktu w sprawie prowadzonych konsultacji społecznych jest Pani Arleta Siwek tel. 15 643 35 82 (asiwek@stalowawola.pl)

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na zamieszczonym poniżej formularzu uwag. Wypełniony formularz uwag należy w terminie do 10 stycznia 2018 r. złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Stalowej Woli lub przesłać drogą pocztową (liczy się data wpływu) lub elektroniczną na adres:

Urząd Miasta w Stalowej Woli
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
asiwek@stalowawola.pl

Urząd Gminy w Pysznicy
ul. Wolności 322
37-403 Pysznica
promocja@pysznica.pl

W tytule e-maila lub na kopercie należy wpisać „Konsultacje społeczne projektu zmodyfikowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020”.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Projekt zmodyfikowanej Strategii jest również dostępny do wglądu w pok. nr 34 Urzędu Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 9 (budynek po prokuraturze) lub w pok. nr 22 Urzędu Gminy w Pysznicy ul. Wolności 322.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i inne podmioty z gmin Stalowa Wola, Nisko, Pysznica, Zaleszany do udziału w niniejszych konsultacjach społecznych.

Dokumenty do pobrania:


Print Friendly, PDF & Email