Firma Navigator International Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie MŁODOŚĆ-AKTYWNOŚĆ !

Projekt kierujemy do osób młodych w wieku 18-29 lat, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które nie pracują i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu oraz należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

· osoby długotrwale bezrobotne
· osoby o niskich kwalifikacjach
· osoby z niepełnosprawnościami
· kobiety.

W ramach projektu oferujemy:

· Indywidulane Plany Działania
· Warsztaty efektywnego poruszania się po rynku pracy (m.in. warsztaty skutecznego zarządzania czasem, zasad asertywności, poprawnego pisania CV oraz listu motywacyjnego)
· Pośrednictwo pracy
· Szkolenia zawodowe dostosowane do uczestników/-czek i odpowiadające na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy
· 3-miesięczny płatny staż dla wszystkich uczestników/-czek.

Wszystkim uczestnikom/-czkom projektu gwarantujemy wykwalifikowaną kadrę trenerską, pomoce i materiały dydaktyczne, zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie podczas szkoleń i warsztatów oraz stypendium szkoleniowe i stażowe.

Miejsce spotkań dostosowane będzie do potrzeb uczestników/czek projektu. Szkolenia będą zorganizowane w miejscu zebrania się grupy średnio 8-osobowej, na terenie woj. podkarpackiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE – udział w projekcie jest bezpłatny.

W razie pytań prosimy o kontakt: tel.: 515 561 282: e-mail: mlodosc.aktywnosc@navigator.edu.pl; strona internetowa: www.navigator.edu.pl – zakładka PROJEKTY EUROPEJSKIE – projekt MŁODOŚĆ-AKTYWNOŚĆ; profil na Facebooku: https://www.facebook.com/MLODOSC.AKTYWNOSC

Print Friendly, PDF & Email